Gmina Biała współpracuje z gminą Mesto Albrechtice w Republice Czeskiej już od wielu lat . Oficjalne partnerstwo zostało podpisane w 2004 roku, kiedy partnerska współpraca rozwinęła się na wielu płaszczyznach i należało ją umocować formalnie. Na mocy podpisanego partnerstwa gminy i ich mieszkańcy, starają się realizować cele zawartego porozumienia na wielu płaszczyznach między innymi na płaszczyźnie kulturalnej i sportowej. W wyniku dotychczasowej wspólnych inicjatyw związanych z kulturą, sportem i ochroną dziedzictwa kulturowego narodziła się również potrzeba organizacji obecnego projektu pod nazwą Kultura i sport polsko czeskiego pogranicza, który realizowany będzie przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej we współpracy z czeskim partnerem projektu – gminą Mesto Albrechcie. Projekt ma za zadanie mocniejszą  integrację mieszkańców partnerskich gmin po przez aktywne i twórcze uczestnictwo we wspólnych imprezach kulturalnych i sportowych w 2011 roku.

Projekt  pod nazwą Kultura i sport polsko czeskiego pogranicza łączy w sobie cztery działania zbliżone tematycznie jednak rozłożone w czasie ze względu na charakterystyczną formę.

Pierwsze działanie przyjmie formę rywalizacji sportowej drużyn sekcji piłki nożnej, klubów działających na terenie gminy Biała oraz Mesto Albrechtcie  - obszaru oddziaływania Euroregionu „Pradziad”. Rywalizacja odbędzie się czerwcu br. .W działaniu uczestniczyć będzie siedem drużyn. Rywalizacja sportowa jest dobrą formą nawiązywania nowych kontaktów, pozwala również  poznawać siebie nawzajem  w specyficznych okolicznościach. Współzawodnictwo połączone z dobrą zabawą  mocno integruje uczestników i zachęca do podejmowania następnych wspólnych działań. Celem prawidłowej organizacji działania przewiduje się zakup trzech piłek i powierzenie prowadzenia spotkań piłkarskich trzem sędziom z uprawnieniami PZPN oraz wynajęcie pojazdu do przewozu uczestników z partnerskiej gminy w Republice Czeskiej. Dla drużyn uczestniczących  w rywalizacji przewiduje się zakup pucharów, a dla uczestników (zawodników)catering. Informacja o działaniu zostanie rozpowszechniona za pomocą plakatów.

Drugie działanie ma na celu przybliżenie (przedstawienie) mieszkańcom gminy Biała dorobku  kulturalnego zespołów artystycznych (wokalnych, instrumentalnych itp.) z partnerskiej gminy Mesto Albrechtice ( Republika Czeska). Część ta nazwana jest „Dzień Czeski”. Działanie przyjmie formę imprezy plenerowej i odbędzie się w  czerwcu 2011r  na terenach przyległych stadionu sportowego w Białej. Impreza będzie ogólno dostępna, niemniej  cześć widowni stanowić będą członkowie  zespołów artystycznych i kulturalnych kółek zainteresowania działających w gminie Białe. Pozwoli to na  pozyskanie nowych doświadczeń oraz nawiązanie  kontaktów i znajomości umożliwiających  wzbogacenie (urozmaiceni)  rodzimej działalności artystycznej. Działanie to ma również umożliwić intensyfikację wymian zespołów artystycznych  pomiędzy partnerskimi gminami pogranicza. W celu prawidłowej organizacji imprezy plenerowej zostanie wypożyczony namiot biesiadny wraz ze sceną, nagłośnieniem i oświetleniem. Zapewnione będzie także zabezpieczenie sanitarne, medyczne, elektryczne, transportowe (przewóz artystów z Republiki Czeskiej), służby porządkowe oraz służby komunalne (sprzątanie po imprezie). Wykonane zostaną plakaty i banery promujące działanie.

Trzecie działanie w ramach projektu nosi nazwę „Kultywowanie tradycji” i odbędzie się w sierpniu 2011r. w Śmiczu ( tereny obiektu sportowo- rekreacyjnego). Jego celem jest kultywowania tradycji na wsi oraz zachowanie ich od zapomnienia. Działanie skupi się na elementach folkloru związanego z głęboko zakorzenionym w środowisku wiejskim obrzędem dziękowania i cieszenia się z plonów. Działanie to obejmie całe spektrum inicjatyw, które związane są  z celebrowaniem tego obrzędu. Do części działań zaangażowani będą nasi czescy partnerzy (m.in. oprawa muzyczna).    W celu prawidłowej organizacji imprezy  zostanie wypożyczony namiot biesiadny wraz ze sceną, nagłośnieniem i oświetleniem. Zapewnione będzie także zabezpieczenie sanitarne, medyczne, elektryczne, transportowe (przewóz artystów z Republiki Czeskiej), służby porządkowe oraz służby komunalne (sprzątanie po imprezie). Wykonane zostaną plakaty i banery promujące działanie. Planuje się  również wynajęcie profesjonalnych zespołów muzyczny posiadających w repertuarze utwory nawiązujące  do charakteru  działania.

Czwarte działanie przyjmie formę jarmarku. Odbędzie się on w okresie bezpośrednio poprzedzającym Boże Narodzenie (grudzień 2011r) na rynku w Białej. W czasie trwania jarmarku prezentowane będą tradycyjne potrawy, obyczaje oraz akcesoria związane z tym wydarzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości ludowej.. Do zaprezentowania swych wyrobów oraz umiejętności zaproszone będą Koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia Odnowa Wsi, placówki oświatowe i kulturalne oraz inne organizacje, które posiadają   sekcje kultywujące tradycyjność, obrzędowość i kunszt kulinarny. W tym również instytucje Czeskie partnera. Głównym celem działania jest uchronienie od zapomnienia wszystkich tradycyjnych elementów związanych z przygotowaniem i obchodzeniem ww. święta. Do prawidłowego zrealizowania tego działania wypożyczony zostanie namiot z oświetleniem, nagłośnieniem, sceną oraz ławami i stołami do prezentacji wyrobów. Ze względu na porę roku (zima) zapewnione będzie również ogrzewanie namiotu za pomocą wypożyczonej nagrzewnicy gazowe. Promocja działania odpędzie się za pomocą plakatówki banerów