Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis internetowy Gminnego Centrum Kultury w Białej.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-11-24.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-11-09.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Niektóre zdjęcia i obrazy zawarte na stronie www nie mają opisów przez co są nieczytelne dla osób niedowidzących.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 19.03.2024

Wynik analizy pod względem zgodności

GCK Biała - audyt dostępności WWW.pdf - data dodania: 2020-11-17 00:00:00

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-17.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-19.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j. ul. Partyzancka 5a, 45-801 Opole.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://gckbiala.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Koordynator do spraw dostępności: Patryk Bania, pbania@gckbiala.pl lub info@gckbiala.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 696 701 273. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor – mgr Patryk Bania , pbania@gckbiala.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 077 4387026

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze:

Na podstawie Art.18.7 W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-210 Biała, ul. Prudnicka 35
Tel.: +48774387026
Faks: +48774387026
E-mail:
Strona internetowa: gckbiala.pl

Dostępność architektoniczna

Gminne Centrum Kultury  w Białej znajduje się przy ul. Prudnickiej 35.
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Wejście od strony ul. Prudnickiej prowadzi do części administracyjno – biurowej. i nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych
Wejście główne od strony stacji paliwowej, jest ogólnym wejściem do budynku dostosowanym do osób niepełnosprawnych oraz z dostępem do windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy głównym wejściu.
Trzecie wejście prowadzi do hotelu i w pobliżu znajduje się winda, którą również można dojechać do miejsc noclegowych.
Wszystkie ciągi komunikacyjne są oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma rozkładu planu pomieszczeń natomiast wszystkie najważniejsze pomieszczenia i sale posiadają tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Brailla.  Dodatkowo na poręczach zamontowano tabliczki z oznaczeniami pięter i głównych pomieszczeń, również z oznaczeniami w alfabecie Brailla. .  

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.