Integracja poprzez muzykę i taniec


Gmina Biała współpracuje z Gminą Mesto Albrechtice w Republice Czeskiej już od wielu lat. Partnerstwo zostało podpisane w 2004r., kiedy partnerska współpraca rozwinęła się na wielu płaszczyznach i należało ją umocować formalnie. Na mocy podpisanego partnerstwa Gminy, i ich mieszkańcy, starają się realizować cele zawartego porozumienia na wielu płaszczyznach między innymi płaszczyźnie kulturalnej. W ramach wspólnych inicjatyw i działań organizowanych po obu stronach granicy mieszkańcy partnerskich gmin, również dzięki bliskości położenia przygranicznego jeszcze lepiej poznawali się nawzajem wspólnie określając potrzeby i kierunki dalszej współpracy. W wyniku dotychczasowych wspólnych inicjatyw związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa kulturowego narodziła się również potrzeba organizacji obecnego projektu, którego celem jest organizacja wspólnych warsztatów muzycznych i tanecznych dla grup mażoretkowych i orkiestr dętych działających po obu stronach granicy, warsztaty zakończą się prezentacją nabytych umiejętności na zorganizowanym koncercie w Białej podczas którego wystąpią również inne zespoły czeskie i polskie prezentujące podobne umiejętności.  Projekt będzie nosił nazwę „Integracja poprzez muzykę i taniec” i realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej we współpracy z partnerem projektu Gminą Mesto Albrechtice i Zakladni Umelecka Skola Jesenik.  Ma za zadanie przybliżyć mieszkańcom partnerskich gmin wielowiekową tradycję związaną z istnieniem orkiestr dętych oraz rozpropagować po stronie polskiej tradycje istnienia zespołów mażoretkowych w Czechach. Realizacja projektu rozpocznie się w miesiącu lutym wspólnymi ustaleniami pomiędzy partnerami formy przeprowadzenia warsztatów i koncertu finałowego. W ramach warsztatów które przeprowadzone zostaną w kwietniu 2011r przez 2 dni w Białej spotkają się trzy zespoły mażoretkowe z Polski i Czech Natomiast dla członków dwóch orkiestr trzydniowe warsztaty odbędą się w Czechach. Warsztaty prowadzić będą polscy i czescy instruktorzy. Podczas warsztatów przeprowadzonych w Białej w salach Gminnego Centrum Kultury oraz na wynajętych salach gimnastycznych, zespoły mażoretkowe będą wspólnie doskonalić swoje umiejętności jak również stworzą nową wspólną choreografię. Warsztaty dla orkiestr dętych nastawione będą na doskonalenie przez członków orkiestr dętych wydobycie dźwięku, poznanie nowych sposobów oddechu podczas gry na instrumentach dętych. Podczas warsztatów orkiestry przygotują również wspólny utwór. Podsumowaniem warsztatów będzie koncert finałowy, który odbędzie się w maju 2011 w Białej. Planuję się zaproszenie około 7 amatorskich orkiestr dętych oraz 3 zespołów mażoretkowych. Koncert finałowy planuje się rozpocząć wykonaniem wspólnego utworu przygotowanego przez orkiestry podczas warsztatów i prezentacją nabytych nowych umiejętności podczas zorganizowanych wcześniej warsztatów dla mażoretek. Realizacja projektu zakłada przede wszystkim poniesienie wydatków związanych z organizacją i promocją warsztatów i koncertu.