"Razem wczoraj, dziś i jutro" - 2022


Celem projektu był rozwój i nawiązanie współpracy lokalnych społeczności w regionie przygranicznym w oparciu o wspólną historię i wzajemne poznanie kultury sąsiadów, co przyczyniło się do likwidacji i niwelowania barier utrzymujących dystans między ludnością polską a czeską. W wyniku realizacji projektu została przybliżona szerokiej publiczności z terenów pogranicza polsko-czeskiego wiedza w zakresie dziejów Białej i Osoblahy, w tym również chlubnego aspektu wielowiekowego sprzyjania osadnictwu żydowskiemu na terenach tych dwóch miejscowości. Zwieńczeniem tego było wydanie publikacji w formie materiałów pokonferencyjnych zawierających opracowanie i streszczenie tematyki poruszanej na konferencji, również w języku czeskim, co pozwoli na lepszą możliwość zaznajomienia się partnera i czeskiej części pogranicza z historią Białej. Projekt przewidywał również propagowanie zasady tolerancji i wzajemnego szacunku między społeczeństwami po obu stronach granicy, pokazując historię przez pryzmat wspólnego życia na pograniczu. Dodatkowo projekt pogłębił współpracę transgraniczną pomiędzy partnerami zwłaszcza poprzez zacieśnienie więzi podczas wspólnego uczestnictwa w spotkaniach integrujących społeczność lokalną m. in. konferencji i imprez plenerowych, które pozwolą na lepsze poznanie tradycji i zwyczajów obrzędowych obu partnerów a przy tym wspólną zabawę.

W ramach projektu zrealizowano kilka działań:

1. Wielowiekowe współegzystowanie na pograniczu: konferencja naukowa po polskiej stronie granicy, która miała za zadanie przybliżyć uczestnikom wspólną historię pogranicza. Wydarzenie zakładało udział ekspertów (prelegentów), pasjonatów historii i kultury a także udział partnera czeskiego. Efektem wydarzenia jest wydana dwujęzyczna broszura w formie materiałów pokonferencyjnych.
2. Zniwniok-radość i zabawa: spotkanie plenerowe na terenie gminy Biała nawiązującego do tradycji i obrzędowości na pograniczu. Zakładało ono wspólne biesiadowanie przy programie artystycznym uczestników zarówno z Polski jak i z Czech. Działanie zakładało czynny udział partnera we wszystkich elementach działania.
3. Adwentowe imprezowanie:  wydarzenie plenerowe w Białej, odwołujące się do elementów związanych ze zwyczajami, obrzędowością i tradycją okresu przedświątecznego i świątecznego. Działanie przewidywało organizację programu artystycznego z udziałem dzieci i młodzieży. Uczestnikami spotkania byli osoby zamieszkujące obszar pogranicza w tym zakładało aktywny udział partnera czeskiego.

Projekt zrealizowano na kwotę 23 527 Euro w tym dofinansowanie z Euroregionu Pradziad 85% oraz 5% z budżetu Państwa i 10% środków własnych.

Zdjęcie przedstawia artystów występujących na scenie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Białej

Zdjęcie przedstawia artystów występujących na scenie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Białej

Konferencja "Ocalić od zapomnienia"

3X9A2051.jpeg

3X9A2326.jpeg

Zdjęcie przedstawia orkiestrę dętą z Czech na scenie.jpeg